Finální výprodej!!! ♥ Ceny produktů jsou již po slevě.
 
pokračovat v nákupu
Košík 0
  • Váš košík je momentálně prázdný.

Pro zpříjemnění:

Šiji s láskou, šiji pro vás. Vaše spokojenost je to, co mi dodává energii, sílu tvořit a posouvat se dál.
Když budete spokojeni, prosím, napište mi hodnocení, děkuji. :)
Pokud není něco podle vašich představ, ozvěte se na vase@daya.cz a společně nalezneme nejlepší postup.
Číslo účtu je:  2601467465/2010

Objednáváte si zboží na míru a nevíte si rady? Napište mi a domluvíme si konzultaci po telefonu nebo přes Skype: dayaismylife. Popř. se podívejte na můj blog, jak se jednoduše změřit. Toto vřele doporučuji, jelikož zboží na míru není možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu. Tak ať vám to sluší.

Obchodní podmínky

1 Všeobecná ustanovení

1.1   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Daya.cz s.r.o., IČO: 072 86 571, se sídlem Slunečná 838/7, Rožmitál pod Třemšínem, PSČ 262 42 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím jako smluvními stranami v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jako „OZ“).

1.2   Kupující je fyzická či právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.3   Internetový obchod je provozován prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní na internetové adrese http://www.daya.cz a www.fler.cz/daya, www.sashe.sk/DAYA www.etsy.com/shop/DAYAcz (dále jen „e-shop“).

1.4   Předmětem kupní smlouvy mohou být položky nabízené prodávajícím, které kupující výslovně uvede v objednávce, a to včetně požadovaného množství (dále jen jako „zboží“).

1.5   Tyto obchodní podmínky obsahují informace pro kupující, které jsou poskytovány dle ustanovení § 1810 a následujících občanského zákoníku před uzavřením kupní smlouvy. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, rozumí veškerým jejím ustanovením a zcela s nimi souhlasí.

2 Uživatelský účet

2.1   Kupující může na základě registrace provedené na webové stránce přistupovat do svého uživatelského účtu, z něhož může přímo provádět objednávku zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen všechny údaje uvádět správně a pravdivě.

2.3   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen prostřednictvím uživatelského jména a hesla, které si kupující libovolně zvolí. Kupující je povinen zachovávat ohledně informací přístupových údajů ke svému uživatelského účtu mlčenlivost a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

3 Uzavření kupní smlouvy

3.1   Kupující může provádět objednání zboží skrze svůj uživatelský účet nebo bez registrace přímo z webového rozhraní eshopu.

3.2   Kupující vybráním zboží z nabídky e-shopu prodávajícího a následným vyplněním objednávkového formuláře podává prodávajícímu návrh na uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu prodávajícím, tedy potvrzením objednávky odeslaným na e-mailovou adresu kupujícího.

3.3   Objednávkový formulář obsahuje označení zboží, množství, cenu zboží, způsob doručení, cenu dopravy zboží a identifikační údaje kupujícího

3.4   Kupující je do objednávkového formuláře povinen uvést své jméno, příjmení, popř. obchodní firmu, bydliště či sídlo, IČO, telefonický a e-mailový kontakt, popř. také doručovací adresu.

3.5   Kupující je povinen uvádět do objednávkového formuláře všechny údaje správně a pravdivě.

 

4 Práva a povinnosti smluvních stran

4.1   Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží zaplatit sjednanou cenu.

4.2   Prodávající je povinen předat zboží v jakosti a provedení dle jím uvedené specifikace nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a účel užívání, které bude vyhovovat normám, předpisům, nebo nařízením platným na území ČR.

4.3   Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

4.4   V případě, že bude z důvodů na straně kupujícího nutné doručit zboží jinak, než bylo původně ujednáno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s takovým doručením spojené.

 

5 Odstoupení od smlouvy

5.1   Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu bez udání důvodů, a to ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.

5.2   Pro dodržení lhůty postačí, aby ve lhůtě bylo zboží podáno k přepravě na adresu provozovny: Březnice, Nádraží 298, PSČ 262 72.

5.3   Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání.

5.4  Oznámení o odstoupení od smlouvy musí v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsahovat následující údaje:
– 
označení adresáta  – Daya.cz s.r.o, Nádraží 298, Březnice PSČ 262 72, tel.: +420774803466 

oznámení o odstoupení;
– datum objednání (*)/datum obdržení/ číslo faktury;
– jméno a příjmení kupujícího;
– adresa kupujícího;
– podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě);
– datum.

5.5   V případě odstoupení od smlouvy má kupující právo na vrácení všech peněžních prostředků bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob, jež prodávající nabízí). Peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byla provedena počáteční transakce, pokud kupující nebude souhlasit s vrácením jiným způsobem.

5.6   V případě odstoupení od smlouvy má kupující povinnost bez zbytečného odkladu odeslat nebo jinak předat prodávajícímu zboží, a které od prodávajícího obdržel, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

5.7   Kupující v případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s vrácením zboží v plné výši.

5.8   Prodávající není povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zboží, ohledně kterého odstoupil od smlouvy.

5.9   Kupující v případě odstoupení od smlouvy odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.10   Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že objednané zboží bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.

 

6 Cena a platební podmínky

6.1   V okamžiku objednání je pro kupujícího platná cena uvedená na eshopu. Jakákoli pozdější změna ceny nebude mít vliv na cenu zboží objednaného kupujícím.

6.2   Cena zboží nabízeného na e-shopu je uváděna s DPH (prodávající je plátce DPH)

6.3   Cena neobsahuje náklady spojené s dodáním zboží a balné.

6.4  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
– v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Březnice, Nádraží 298,
– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.  2601467465/2010 vedený u Fio Banky (dále jen „účet prodávajícího“).

6.5   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího předem před odesláním zboží.

6.6   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.7   Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

6.8   Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

6.9   Prodávající je povinen vystavit na základě objednávky fakturu. Tato je současně daňovým dokladem. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné podobě spolu s objednaným zbožím na adresu kupujícího, kterou uvedl objednávkovém formuláři.

 

7 Způsoby dopravy

7.1   Kupující si může vybrat z následujících způsobů dopravy:
– při platbě V HOTOVOSTI v provozovně prodávajícího Březnice, Nádraží 298 je dopravné a balné zdarma;
– DOPRAVA po ČR kurýrem – PLATBA PŘEDEM NA ÚČET (popř. kartou) – dopravné a balné činí 90 Kč;
– DOPRAVA po ČR kurýrem – platba na dobírku – dopravné a balné činí 110 Kč.
– Doprava do zahraničí dle domluvy

7.2   Ceny doprav jsou uvedeny včetně balného a doběrečného.

7.3   Dodací lhůta zboží se řídí podmínkami přepravce dle zvoleného způsobu přepravy, zpravidla však činí 2 pracovní dny ode dne podání zboží k přepravě.

7.4   Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

7.5   Zboží zasílá prodávající pouze na území České republiky, pokud není vzájemně dohodnut jiný způsob přepravy spolu s přihlédnutím k nákladům.

 

8   Dodací lhůta

8.1   Dodací lhůta běží ode dne obdržení objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné a řádné vyřízení objednávky zboží. .

8.2   V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající odeslat jej do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže bude zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodejcem.

8.3   V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné předat k přepravě, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. 

 

9 Práva z vadného plnění a záruka za jakost

9.1   Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména v ustanoveních § 2099 – 2112 OZ.

9.2   Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

9.3   Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.4   Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová své obvyklé vlastnosti.

9.5   Záruční doba počíná běžet ode dne odevzdání věci kupujícímu. V případě, že byla věc podle smlouvy doručována prostřednictvím přepravy, počíná záruční doba běžet ode dne doručení věci kupujícímu.

 

10 Ochrana osobních údajů

10.1   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2   Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3   Kupující uzavřením smlouvy uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího, na dobu 10 let počínaje dnem podání objednávky.

10.4   Kupující, který si zřídí na webovém rozhraní prodávajícího uživatelský účet, výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na jeho e-mailovou adresu.

 

11 Závěrečná ujednání

11.1   Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy České republiky.

11.2   Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na e-shopu prodávajícího v den odeslání objednávky.

11.3   Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

11.4   Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.

11.5   V případě, že jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným, neplatným či nicotným, nebude tímto dotčena platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

 

12 Účinnost

12.1 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 9. 9. 2018.

Vaše DAYA.